KÖZÉRDEKŰ ADATOK


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Adat Adatok elérhetősége

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

LETÖLTÉS (.pdf)

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti egységek


Archív:

Szervezeti egységek
Szervezeti egységek


Szakfeladatok

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Telefonkönyv

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Telefonkönyv

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Társaságunkra nem vonatkozik

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Társaságunkra nem vonatkozik

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. adatai

Archív:

Cégadatok FMÖ
FMÖ Kft. cégadatai
2022.02.10-ig

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 -Székesfehérvári Szociális  Alapítvány (alapító okirat)

-Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány (alapító okirat)

-Sóstó Természetvédelmi Alapítvány (alapító okirat)

Alapítványok adatai - LETÖLTÉS

Archív:

Székesfehérvári Szociális  Alapítvány (alapító okirat)

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunkra nem vonatkozik

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Társaságunkra nem vonatkozik

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szervek adatai LETÖLTÉS

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Adat Adatok elérhetősége

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat 2023

Archív:

Szervezeti és Működési Szabályzat 2022
Szervezeti és Működési Szabályzat 2022
Akadálymentesített változat

Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat


Archív:

Alapvető jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat 2021
Akadálymentesített változat

Adatvédelmi szabályzat
Akadálymentesített változat

Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat
Akadálymentesített változat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunkra nem vonatkozik

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunkra nem vonatkozik

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunkra nem vonatkozik

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatások listája


Parkolási rendelet


Állategészségügyi telep díjai Akadálymentesített változat

Állategészségügyi rendelet

Vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet

Piac Üzemeltetési Szabályzat

Temető rendelet 

Archív:

Állategészségügyi rendelet

Parkolási rendelet 2023.január 1-től

Parkolási rendelet 2022.09.01-től

Parkolási rendelet 2022. 08. 01

Parkolási rendelet 2021.május 25-től

Parkolási rendelet 2020.július 26-ig
Akadálymentesített változat

Közszolgáltatások listája 

Temetőkről szóló önkormányzati rendelet

Temető rendelet 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatfeldolgozási tevékenységek nyilvántartása

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunkra nem

vonatkozik

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunkra nem vonatkozik

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Társaságunkra nem vonatkozik

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek, közlemények

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

2023. évben kiírt pályázatokra vonatkozó adatok

2022. évben kiírt pályázatokra vonatkozó adatok

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Társaságunkra nem vonatkozik

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok szabályzata LETÖLTÉS
Akadálymentesített változat

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KSH jelentés

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Társaságunkra nem vonatkozik

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunkra nem vonatkozik

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunkra nem vonatkozik

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

  19.

  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
  a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

  Társaságunkra nem vonatkozik

  20.

  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

  Társaságunkra nem vonatkozik

  21.

  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

  Társaságunkra nem vonatkozik

  22.

  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

  Társaságunkra nem vonatkozik

  23.

  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

  Társaságunkra nem vonatkozik

  24.

  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
  a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

  Társaságunkra nem vonatkozik

  25.

  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

  Társaságunkra nem vonatkozik


   

  III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

  Adat Adatok elérhetősége

  1.

  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

  Beszámolók elérése: https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap (A kereséshez szükséges adószámunk első nyolc számjegye: 14823495)

  ÜZLETI TERVEK

  2.

  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  Létszám és juttatások összesített adatai

  3.

  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

  Társaságunkra nem vonatkozik

  4.

  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

   

   

   

  Szerződések listája - LETÖLTÉS

  5.

  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

  Társaságunkra nem vonatkozik

  6.

  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

  Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések - LETÖLTÉS

  7.

  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

  Társaságunkra nem vonatkozik

  8.

  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

  Éves közbeszerzési tervek és hirdetmények: https://kozbeszerzes.hu

  Adatbázisok 2018-tól: https://ekr.gov.hu

  2023 évi közbeszerzési terv

  Archív:

  2022 évi közbeszerzési terv módosítás

  2022 évi közbeszerzési terv módosítás

  2022 évi közbeszerzési terv

  2021 évi közbeszerzési terv - LETÖLTÉS
  2021 évi közbeszerzési terv - LETÖLTÉS
  2020 évi közbeszerzési terv - LETÖLTÉS


  Online parkolási ügyintézés

  Online parkolási ügyintézés

  Hibabejelentés

  Hibabejelentés

  Székesfehérvár honlapja

  Székesfehérvár honlapja