VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. visszaélés-bejelentő rendszere

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. visszaélés-bejelentés rendszert üzemeltet a jogszabályokat és/vagy az etikai normákat sértő magatartások, visszaélések bejelentésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy e bejelentési rendszert nem a Városgondnokság által nyújtott szolgáltatások, illetve az általa végzett tevékenységek minőségével kapcsolatos bejelentések megtételének érdekében üzemeltetjük.

Kérjük, hogy amennyiben Önnek fentiek szerinti panasza van, azt a 22/202-202 telefonszámon vagy a visszaelesbejelentes@varosgondnoksag.hu elérhetőségeken szíveskedjen bejelenteni.

Amennyiben Ön személyesen kívánja bejelentését megtenni, arra előzetes időpont egyeztetés után van lehetősége. Az időpont egyeztetést a fenti telefonszámon tudja megtenni.

A visszaélés bejelentések vonatkozásában a Városgondnokság a jogszabályi előírásokat betartva biztosítja a bejelentő adatainak védelmét.

A jóhiszemű bejelentővel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos következmény; a bejelentésért felelősségre nem vonható.

A bejelentésben szükséges nyilatkozni arról, hogy azt jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van vagy a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy azok valósak.

A visszaélésbejelentési rendszerrel kapcsolatos tudnivalók

A bejelentésre jogosultak köre

A bejelentési rendszerbe a Városgondnokság munkavállalói, a vele szerződéses jogviszonyban lévő-, továbbá olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához, vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik.

A bejelentés megtételéhez szükséges adatok

Amennyiben a bejelentő természetes személy, úgy személyes adatokat és elérhetőséget nem köteles megadni. Ha a bejelentő az általa megadott adatok alapján azonosítható, úgy a Városgondnokság a vizsgálat teljes időtartama alatt az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartásával kezeli az adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy a névtelen bejelentéseket a Városgondnokság nem köteles kivizsgálni.

Amennyiben a bejelentő jogi személy, bejelentéskor köteles székhelyét, valamint a bejelentést tevő törvényes képviselőjének nevét megadni.

A benyújtott bejelentések vizsgálatának köre

Azokban az esetekben, amelyekben a bejelentő személyazonossága nem azonosítható, az ugyanazon bejelentő által ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, valamint a bejelentés tárgyát képező eseményről a bejelentő általi tudomásszerzést követő hat hónapon túl tett bejelentést a Városgondnokság nem köteles vizsgálni.

Mellőzhető a bejelentés vizsgálata azokban az esetekben is, ha közérdek vagy méltánylást érdemlő magánérdek sérelmének mértéke nem áll arányban a bejelentéssel érintett személy jogainak a kivizsgálás során bekövetkező korlátozásával.

A bejelentést követő kivizsgálás eljárásrendje

A visszaéléssel kapcsolatos bejelentéseket a megfelelési tanácsadó fogadja, aki megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a kivizsgálást elvégző személyen kívül mások ne ismerhessék meg.
Amennyiben a Városgondnokság valamennyi körülmény figyelembevételével a bejelentés kivizsgálása mellett dönt, úgy a vizsgálat lefolytatására a bejelentés beérkezését követő 30 nap áll rendelkezésére. A határidő -különösen indokolt esetben- legfeljebb egy alkalommal további 60 nappal meghosszabbítható, melyről a bejelentőt tájékoztatni szükséges.

A Városgondnokság a vizsgálat lezárását követően tájékoztatja a bejelentőt (amennyiben azonosítható) a vizsgálat eredményéről és az általa tett intézkedésekről.

Ha a vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, az eljárást érdemben befolyásoló tényt, adatot, információt, stb közölt, a Városgondnokság értesíti a büntető- vagy szabálysértési eljárás lefolytatására jogosult szervet.
Ha a rosszhiszemű bejelentés másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, úgy ezen érintett személy kérésére át kell adni a bejelentésben lévő adatokat.

További információk a visszaélés bejelentő rendszerrel kapcsolatban

A visszaélés-bejelentő rendszerre vonatkozó szabályozást A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm.rendelet egyes szakaszai tartalmazzák.

A visszaélés-bejelentő rendszerhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatást ITT ismerheti meg!

Faültetési pályázat 2024.

Online parkolási ügyintézés

Online parkolási ügyintézés

Hibabejelentés

Hibabejelentés

Székesfehérvár honlapja

Székesfehérvár honlapja