KÖZFOGLALKOZTATÁS

2019.01.04. |

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK SZÉKESFEHÉRVÁRON

1. A KÖZFOGLALKOZTATÁS

A közfoglalkoztatás kifejezést, mint gyűjtőfogalmat használjuk a tartósan munkanélküliek határozott időtartamú foglalkoztatására szervezett állami, önkormányzati, alapítványi támogatású programok esetében. A foglalkoztatási programok alapvetően 3 nagy területet ölelnek fel.

1.1. Rövid időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás

Kiemelt cél, hogy a tartósan munkanélküli, de munkára képes személyek, akik rendszeres szociális ellátásban részesülnek, a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak a segélyek helyett.

A program keretét a 2011. évi CVI. törvény szabályozza. A jogszabályok a segélyezettek közül az aktív korú, munkavégzésre képes személyek újbóli munkába állítását helyezik előtérbe, valamely közfoglalkoztatási forma, szakképzés és egyéb munkaerő-piaci intézkedések igénybevételével. Ezeket a személyeket az állami foglalkoztatási szervek álláskeresőként veszik nyilvántartásba és velük álláskeresési megállapodást kötnek.

A megállapodás alapján a helyi települési önkormányzat közfoglalkoztatást szervez, melynek megvalósítására éves Közfoglalkoztatási Terv készül. A foglalkoztatás időtartama a mindenkori jogszabályok előírásainak megfelelően, 2015. évben az önkormányzati alapfeladatok esetében max. 4 hónapig terjedhet. A szervezéssel az önkormányzat más szervét is megbízhatja, így a város közigazgatási területén a legnagyobb számban a Városgondnokság Kft. szervezi a közfoglalkoztatást.

A közfoglalkoztatást a rendszeres szociális segélyre jogosult, aktív korú nem foglalkoztatott személyek vehetik igénybe. Amennyiben az érintett személy részére nem ajánlanak fel közfoglalkoztatást, a kieső időre a „Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás”-t (FHT) folyósítanak.A rövid időtartamú közfoglalkoztatás az FHT támogatásban részesülők számára kötelező. A közfoglalkoztatás az önkormányzat kötelező feladata, a munkavállaló részéről csak abban az esetben vehető igénybe, ha szociális ellátást igényel és arra jogosult. A foglalkoztatás költségeinek nagy részét az állam megtéríti.

1.2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Jogi alapját a 2011. évi CVI. törvény, valamint a 375/2010. Korm. rendelet szabályozza. A törvény a helyi önkormányzat kiemelt feladatává teszi a foglalkoztatási problémák megoldását. Az önkormányzati törvényben szereplő közfeladat, önként vállalt feladat, illetve közhasznú tevékenység végrehajtása során közfoglalkozatást szervezhetnek. Csak regisztrált és együttműködő munkanélküliek vehetik igénybe. Ismételt közfoglalkoztatást csak a munkanélküli ellátás lejárta után vehetnek igénybe a munkavállalók.

A támogatás költségvetési szervnek és önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságnak adható abban az esetben, ha a foglalkoztatás létszámbővüléssel jár. A foglalkoztatás támogatására a munkáltatónak munkaerő igényt és támogatási kérelmet kell a területi Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségéhez benyújtani, melynek elbírálása után támogatási szerződést kötnek. A támogatás a munkabérek és járulékaik, valamint a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségekre adható. A foglalkoztatás időtartama max. 12 hónapig terjedhet, a támogatás feltételeitől függően.

1.3. Országos Közfoglalkoztatási programok

A jogszabályokban előírt kiemelt jelentőségű célok végrehajtására szervezik. 2015-ben jelentős létszámot foglalkoztatnak ár- és belvízvédelmi munkákon, az út- és vasút-, valamint az állami erdők fenntartási munkáiban. E körbe tartoznak még a magánerdő gazdálkodók részére szervezett közfoglalkoztatási programok, amelyben a Városgondnokság Kft. is részt vesz. A közmunka programok támogatása pályázati rendszerben történik. Támogatást kaphatnak önkormányzatok és azok társulásai, köz- és önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságok és közhasznú társaságok. A támogatási időszak 12 hónapig terjedhet, egyebekben szabályozása hasonló a közfoglalkoztatásoknál leírtakkal.

2. KÖZÉRDEKŰ MUNKA

Nem kapcsolódik a szociális foglalkoztatáshoz. A bíróságok, szabálysértési hatóságok által elrendelt büntetési forma, amelyet kisebb súlyú, általában vagyon elleni bűncselekmények vagy könnyebb testi sértések után szabnak ki, vagy a szabálysértésekkel kapcsolatosan a szabálysértési hatóság által kirótt, de be nem hajtható pénzbüntetések megváltására alkalmaznak. A munkáltató részéről önkéntes jellegű, a Kft. esetében legnagyobb létszámban a közfoglalkoztatási egység szervezi.

3. FOGLALKOZTATÁSI TERÜLETEK

Közfoglakoztatottak lagnagyobb létszámban a Kft. gondozásában lévő zöldterületeken, erdőkben és köztemetőkben végeznek növénygondozási és kaszálási munkákat, melyet 80-150 fő lát el motoros kaszákkal, valamint kézi erővel.

A jelentős foglalkoztatási területünk még a lakótelepi és egyéb parkoló felületek takarítása. A lakótelepek elhelyezkedése alapján a várost 3 részre osztottuk és külön munkavezetők irányítása alatt működő területi egységeket hoztunk létre. Ebből 2 egység elkülönül a Tobak utcai telephelytől. Átalakítottuk a Rákóczi úton, a volt SKÁLA áruház parkolójában található konténert, valamint a Budai úti volt gyalogsági laktanyában álló portaépületet, melyekben a szerszámok tárolása is megoldható. Rendszeres a munkavégzés folyik a Bregyó közi Sportcentrumban, valamint a Sóstói Stadion területén. Egyedi igénylés alapján rendszeresen ellátják a közfoglalkoztatott munkások az illegális szemétlerakások felszámolását. Ezen feladatok az utóbbi időszakban főleg egyes lakótelepek területén és meghatározott pontokon (pl. külterületek) rendszeressé váltak; sok lakóterületen éves szinten folyamatossá vált a lomtalanítási igény.

Felmerülő igények esetén 2-4 főt foglalkoztatunk a városi karbantartó műhelyben. Itt a Kft. működési területén felmerülő javítási feladatokban veszünk részt.

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK

A feladatokat ellátó létszámunk 6 fő, kollégáink elérhetőségét a tájékoztató végén találják. A szervezet működésével kapcsolatos minden egyéb feladatot közfoglalkoztatott munkavállalók látnak el. A szociális foglalkoztatottak éves létszáma 300-1000 fő között alakult az elmúlt években.

5.ELHELYEZÉS-ELÉRHETŐSÉGEK:

A Városgondnokság szociális foglalkoztatás szervezeti egysége a 2001. évben költözött a Tobak utca 27. szám alatti volt Bőrgyári ingatlanba.

Ügyfélfogadási rend: hétfő-péntek 8.00-12.00
Közmunka irányítás, Tobak utca 27.
kozmunka.szfvar@varosgondnoksag.hu

Nyulasi Tamás - közmunka vezető
506-075
nyulasi.tamas@varosgondnoksag.hu

Kő Mária - gazdasági ügyintéző
506-075
ko.maria@varosgondnoksag.hu

Szántó István - közfoglalkoztatás szervező
506-075
szanto.istvan@varosgondnoksag.hu

Dávid András - adminisztrátor
506-075

Fülöp Edit - raktáros
506-075
fulop.edit@varosgondnoksag.hu

Kovács T. Tibor - raktáros
506-075
kovacs.tibor@varosgondnoksag.hu

Hibabejelentés